Komunikaty
i ogłoszenia

Ślubowanie aplikantów adwokackich - 9 stycznia 2015 r.

więcej »

Pismo dot. korespondencji sądowej

więcej »

Koło Przyjaciół Czworonogów

więcej »

OGŁOSZENIA - LOKALE NA KANCELARIE

więcej »

Oferta współpracy dla adwokata

więcej »

UBEZPIECZENIE OC ADWOKATÓW W 2015 r.

więcej »

OGŁOSZENIA - SZKOLENIE APLIKANTÓW ADWOKACKICH
« 1 »

uchwała nr 558/XIII/2014 ORA we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości
uchwała nr 558/XIII/2014
Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką w 2015 r.


Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu  w składzie:
1. adw. Andrzej Grabiński – Dziekan ORA we Wrocławiu;
2. adw. dr Jacek Kruk – Wicedziekan ORA we Wrocławiu;
3. adw. Sławomir Krześ – Wicedziekan ORA we Wrocławiu;
4. adw. Leszek Rojek – Sekretarz ORA we Wrocławiu;
5. adw. Jakub Gerus – Zastępca Sekretarza ORA we Wrocławiu;
6. adw. Piotr Migaj – Skarbnik ORA we Wrocławiu;
7. adw. Edward Gorzelańczyk – Rzecznik Dyscyplinarny ORA we  Wrocławiu;
8. adw. Dariusz Wnuk – Kierownik Referatu Skarg;
9. adw. Jacek Wałęcki – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego, Zastępca Kierownika Referatu Skarg
10. adw. Jadwiga Banaszewska – Kierowniczka Doskonalenia Zawodowego;
11. adw. Barbara Józefowicz-Olczyk – Kierowniczka Adwokackiej Pomocy Prawnej Świadczonej z Urzędu;
12. adw. dr Olgierd Grodziński – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego;
13. adw. dr Tomasz Razowski – Członek ORA we Wrocławiu;
14. adw. Maciej Eisermann – Członek ORA we Wrocławiu.

na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2014 r. w głosowaniu tajnym,
ORA we Wrocławiu jednogłośnie

u c h w a l i ł a

1. na podstawie art. 44 ust. 1 oraz art. 76b ust. 1-3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze z późn. zm. (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1114) ustalić wysokość opłaty rocznej za aplikację adwokacką w roku szkoleniowym 2015 dla grup I, II i III roku aplikacji na kwotę 5.337,50 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy);

2. opłata roczna może być zapłacona jednorazowo do 31 stycznia 2015 r. lub w sześciu miesięcznych ratach w następującej wysokości: I rata w wysokości 887,50 zł, pozostałe raty w wysokości 890,00 zł płatne do 10-go dnia każdego miesiąca, poczynając od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.;

3. odpis uchwały doręczyć księgowości ORA;

4. odpis uchwały doręczyć referatowi ds. aplikantów adwokackich oraz podać do wiadomości wszystkim zainteresowanym aplikantom;

5. na podstawie art. 13a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze z późn. zm. odpis uchwały doręczyć Ministrowi Sprawiedliwości.


U z a s a d n i e n i e


Z uwagi na treść przepisów powołanych na wstępie uchwały istnieje konieczność ustalenia wysokości i sposobu wnoszenia opłaty rocznej za aplikację adwokacką w roku szkoleniowym 2015. Dlatego należało uchwalić jak wyżej.
Sekretarz
Okręgowej Rady Adwokackiej
we Wrocławiu
 
adw. Leszek Rojek
Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
we Wrocławiu
 
adw. Andrzej Grabiński
Polecamy:

IDEA

Centrum Mediacyjne

przy Naczelnej Radzie

Adwokackiej zobacz

 


 

 

 

 

 


OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA we Wrocławiu
50-046 Wrocław ul. Sądowa 4 tel. 071 34 71 301 fax. 34 36 728 e-mail:
design | provider