Komunikaty
i ogłoszenia

Pismo dot. korespondencji sądowej

więcej »

Koło Przyjaciół Czworonogów

więcej »

OGŁOSZENIA - LOKALE NA KANCELARIE

więcej »

Ogłoszenie o terminach przeprowadzenia testów umiejetności w roku 2014.

więcej »

Oferta współpracy dla adwokata

więcej »

UBEZPIECZENIE OC ADWOKATÓW W 2014 r.

więcej »

OGŁOSZENIA - SZKOLENIE APLIKANTÓW ADWOKACKICH
« 1 »

Uchwała ORA we Wrocławiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej za aplikacje adwokacką w roku
 
uchwała nr 456/XII/2013
Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia opłaty rocznej za aplikację adwokacką w 2014 r.
 
Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu w składzie:
 
1. adw. Andrzej Grabiński – Dziekan ORA we Wrocławiu;
2.adw. dr Jacek Kruk – Wicedziekan ORA we Wrocławiu;
3. adw. Sławomir Krześ – Wicedziekan ORA we Wrocławiu;
4. adw. Leszek Rojek – Sekretarz ORA we Wrocławiu;
5. adw. Jakub Gerus – Zastępca Sekretarza ORA we Wrocławiu;
6. adw. Edward Gorzelańczyk – Rzecznik Dyscyplinarny ORA we  Wrocławiu;
7. adw. Jacek Wałęcki – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego, Zastępca Kierownika Referatu Skarg
8. adw. Jadwiga Banaszewska – Kierowniczka Doskonalenia Zawodowego;
9. adw. Barbara Józefowicz-Olczyk – Kierowniczka Adwokackiej Pomocy Prawnej Świadczonej z Urzędu;
10. adw. Ewa Kubica-Miłek – Przewodnicząca Zespołu Wizytatorów;
11. adw. dr Olgierd Grodziński – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego;
12. adw. dr Tomasz Razowski – Członek ORA we Wrocławiu;
13. adw. Maciej Eisermann – Członek ORA we Wrocławiu.
na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2013 r. w głosowaniu tajnym,
ORA we Wrocławiu jednogłośnie
 
u c h w a l i ł a
 
Na podstawie art. 44 ust. 1 oraz art. 76b ust. 1-3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze z późn. zm. ( Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) oraz § 1,2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2013 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1114):
 
1. ustalić wysokość opłaty rocznej za aplikację adwokacką w roku szkoleniowym 2014 dla grup I, II i III roku aplikacji na kwotę 5.124,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote);
 
2. opłata roczna może być zapłacona jednorazowo lub w sześciu miesięcznych ratach w wysokości 854,00 zł płatne do 10-go dnia każdego miesiąca, poczynającod 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.;
 
3. odpis uchwały doręczyć księgowości ORA i referatowi ds. aplikantów adwokackich oraz podać do wiadomości wszystkim zainteresowanym aplikantom;
 
4. na podstawie art. 13a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze z późn. zm. odpis uchwały doręczyć Ministrowi Sprawiedliwości.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
 
Z uwagi na treść przepisów powołanych na wstępie uchwały istnieje konieczność ustalenia wysokości i sposobu wnoszenia opłaty rocznej za aplikację adwokacką w roku szkoleniowym 2014. Dlatego należało uchwalić jak wyżej.
 
Polecamy:

IDEA

Centrum Mediacyjne

przy Naczelnej Radzie

Adwokackiej zobacz

 


 

 


OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA we Wrocławiu
50-046 Wrocław ul. Sądowa 4 tel. 071 34 71 301 fax. 34 36 728 e-mail:
design | provider