Od stycznia 2017 r. przy ORA we Wrocławiu będzie działał Zespół ds. przeciwdziałania niedozwolonym praktyktom reklamowania usług adwokackich w internecie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Do ORA docierają sygnały o pojawianiu się w internecie (facebook, adwords, instagram itp.) treści, które wykraczają poza dozwolone ramy informowania o działalności zawodowej przez adwokatów. Po analizie tylko kilku wpisów, nie sposób nie zauważyć, że są one reklamą, która w świetle § 23 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (KEA) jest zabroniona. Dopóki istnieje tego typu zapis, a także definicja dozwolonej informacji, opisana w § 23a KEA wszyscy adwokaci zobowiązani są do ich przestrzegania. Reklamowanie przez adwokata swoich usług jest nie tylko deliktem dyscyplinarnym, ale godzi w interesy pozostałych członków naszej Izby.

Konieczne zatem jest powołanie od stycznia 2017 r. przy ORA we Wrocławiu Zespołu ds. przeciwdziałania niedozwolonym praktykom reklamowania usług adwokackich w internecie.  Zadaniem Zespołu będzie stałe monitorowanie internetu, zabezpieczanie dowodów oraz przygotowanie wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Zespół analizować będzie jedynie przypadki pojawiających się w internecie reklam po dniu 1 stycznia 2017 r. Apeluję do Koleżanek i Kolegów, którzy dokonali wpisów niezgodnych z  powołanymi przepisami KEA o zaprzestanie tego rodzaju praktyk i usunięcie wpisów, które mogłyby być traktowane jako reklama.

 

Andrzej Grabiński, adwokat

Dziekan ORA we Wrocławiu