Egzamin adwokacki 2019

Informujemy, że decyzją Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych, podział zdających na komisje egzaminacyjne podczas egzaminu adwokackiego w 2019 r. kształtuje się następująco:

 

Komisja Egzaminacyjna – kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery Ł – Ż oraz zdające, które złożyły wnioski o przerwy na karmienie dziecka.

 

Komisja Egzaminacyjna nr 2  – kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery A – L.

 

 

Jednocześnie przypominamy, że egzamin odbędzie się w dniach od 26 do 29 marca 2019 r. od godz. 1000 we Wrocławiu przy ul. Irysowej 1-3, w salach konferencyjnych Hotelu Haston.

Losowanie miejsc i wchodzenie zdających na salę egzaminacyjną rozpocznie się o godz. 9.00 i o tej godzinie każdego dnia należy stawić się na egzamin. Każdego dnia przed wejściem na salę, zdający okazują dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

W trakcie egzaminu zdający nie może posiadać przy sobie żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, ipada itp. (art. 78d ust. 11 ustawy – Prawo o adwokaturze). W przypadku wniesienia na teren miejsca przeprowadzenia egzaminu adwokackiego tego typu urządzeń, obowiązek zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem zdawania egzaminu obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

W trakcie egzaminu adwokackiego zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa (art. 78d ust. 12 ustawy – Prawo o adwokaturze).

Niedopuszczalne jest natomiast posiadanie własnych materiałów, np.: notatek, opracowań, wzorów pism procesowych, jak też monografii, podręczników czy kserokopii pism procesowych lub innych dokumentów pochodzących z akt konkretnych spraw sądowych.

Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa są materiały przyniesione przez zdających, zaś korzystanie z systemów informacji prawnej stanowi jedynie źródło uzupełniające.

W celu zapewnienia samodzielności pracy egzaminacyjnej nie jest możliwe korzystanie przez dwie lub więcej osób ze wspólnych materiałów.

Na sali egzaminacyjnej zainstalowane będą komputery wraz z drukarkami umożliwiające dostęp do systemów informacji prawnej, na których będziecie Państwo również drukowali prace egzaminacyjne.

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, winni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie. O wymogach technicznych sprzętu komputerowego zostali Państwo poinformowani ogłoszeniem znajdującym się na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu od dnia 18 lutego 2019 r.

Dodatkowo przypominam aby baterie komputera były w pełni naładowane.

Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu, otrzymają od komisji nośniki pamięci (pendrive), na których będzie nagrana aplikacja komputerowa, która:

– zablokuje zawartość komputerów;

– zawiera edytor tekstu, umożliwiający pisanie zadań.

Na każdy dzień egzaminu nośniki dostarczone będą odrębnie.

Program testowy do zdawania aplikacji prawniczych zamieszczony jest na stronie www.ms.gov.pl.

Organizatorzy zapewniają napoje i drobne przekąski, natomiast zdający mogą wnieść na salę drugie śniadanie.

Jednocześnie informuję, że kandydaci zostaną przydzieleni do poszczególnych Komisji po upływie terminu do składania zgłoszeń.

Zarządzenie o przydziale do poszczególnych komisji zostanie opublikowane na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

 

 

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej

SNSA Ryszard Pęk

 

 

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej nr 2

SSA Dariusz Kłodnicki