Egzamin wstępny na aplikację adwokacką – 2017 r.

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką – 2017 r.

Komunikat Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

 

Informuję, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 oraz art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacją, na dzień 30 września 2017 r., na godz. 11oo. Informacja o terminie egzaminu została zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 19 października 2016 r., natomiast ogłoszenie o terminie wstępnym zostało opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 20 kwietnia 2017 r. (http://ms.govpl/pl/ogloszenia/news,9292,ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje.html. W ogłoszeniu o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką zawarta została także informacja o siedzibach poszczególnych komisji, terminie do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką wraz z wykazem załączników , które należy do zgłoszenia dołączyć oraz wysokości opłaty za egzamin wstępny i numerze konta bankowego, na które należy opłatę tę uiścić oraz o sposobie dokonania wpłaty.

Przepisy dotyczące przebiegu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką zawarte są w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U z 2016 r. poz. 105 z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 75c ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze, termin składania zgłoszeń przez kandydatów na aplikantów upływa w dniu 16 sierpnia br. Termin ten nie podlega przywróceniu. Zgłoszenia należy składać do siedziby komisji, tj. Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 75c ust 2 ustawy – Prawo o adwokaturze zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, powinno zawierać:

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego;

2) kwestionariusz osobowy;

3) życiorys;

4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;

5) (uchylony)

6) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny;

7) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

2a. Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego (tj. 23 września 2017 r.) dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4.

W przypadku starania się o przystąpienie do egzaminu wstępnego przez osobę, która ukończyła studia prawnicze za granicą należy uwzględnić przepisy art. 191a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), które odnoszą się do kwestii równorzędności dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne. Pozostałe wymogi dotyczące zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego zostały wskazane w art. 75c ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze.

Prowadzona przez ORA we Wrocławiu rejestracja elektroniczna kandydatów mających zamiar przystąpienia do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do tego egzaminu w rozumieniu przepisów – Prawo o adwokaturze.  Oznacza to, że osoba zarejestrowana w formie elektronicznej, mająca zamiar przystąpienia do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką winna złożyć – w terminie do 16 sierpnia 2017 r. – zgłoszenie wraz z załącznikami w formie pisemnej – zgodnie z regulacją przepisów art. 75 c ustawy – Prawo o adwokaturze.

Opłatę za egzamin, która wynosi aktualnie 1000 zł kandydaci zobowiązani są wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko kandydata – opłata za  egzamin wstępny na aplikację adwokacką w roku 2017”.

Osoby zakwalifikowane do egzaminu wstępnego przewodniczący komisji zawiadamia o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego. Przypomina się, że zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 k.p.a.).

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

SSA Wojciech Kociubiński