Egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2024 r.

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu informuje osoby przystępujące w 2024 r. do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką we Wrocławiu, o uruchomieniu rejestracji on-line.
Przed złożeniem dokumentów (osobiście bądź pocztą) wszyscy kandydaci proszeni są o uprzednią rejestrację na stronie internetowej https://egzaminy.e-soa.pl

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2024 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 28 września 2024 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej we Wrocławiu, ul. Sądowa 4, kod 50-046, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

1. Wrocławiu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: górowski, głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, złotoryjski i miasta na prawach powiatu: Wrocław, Legnica;

2. Opolu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, opolski, prudnicki, strzelecki i miasto na prawach powiatu: Opole;

3. Wałbrzychu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, kłodzki, lubański, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, zgorzelecki i miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra, Wałbrzych.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 14 sierpnia 2024 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć) złotych.
Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim numer konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2024 r. w …. (wskazać nazwę miasta będącego siedzibą komisji egzaminacyjnej,
do której jest składane zgłoszenie).
Przykład: Jan Kowalski – egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2024 r. we Wrocławiu.

Składane do właściwej komisji kwalifikacyjnej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:
1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
2. kwestionariusz osobowy,
3. życiorys – podpisany,
4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2024 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny, UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji.
7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.


Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.
Do wniosku załącza się:
1. kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) w okresie przeprowadzania egzaminu;
2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
a. odczytywanie tekstu,
b. udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację adwokacką.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób składających wnioski o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w 2024 r.

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1) – dalej (RODO) informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zarejestrowanych w związku ze złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w 2024 r., jest Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu, 50-46 Wrocław, ul. Sądowa 4, tel. 71 34 71 312.
W czasie postępowania związanego z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, współadministratorem danych osobowych jest Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu, jako podmiot zapewniający obsługę administracyjną i techniczną działalności komisji egzaminacyjnej.
Po zakończeniu egzaminu, zgodnie z art. 75i ust. 6 tej ustawy, nastąpi przekazanie dokumentacji związanej z jego przeprowadzeniem właściwej okręgowej radzie adwokackiej, która z tą chwilą staje się administratorem danych osobowych i przechowuje te dane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
2.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO.
3. Administrator powołuje się na obowiązek prawny wynikający z art. 6 ust 1 lit c RODO, w celu realizacji zadań Komisji Egzaminacyjnej, określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268).
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym zostały zebrane, tj. realizacji procesu naboru na aplikację;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane na podstawie przepisów prawa (Prawo o adwokaturze).
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i w przypadku, gdy przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawo do ich sprostowania, żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Przedstawicielami administratora danych osobowych są: Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej sędzia Ryszard Pęk i zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej sędzia Ewa Kłak-Dybka.
50-46 Wrocław, ul. Sądowa 4, tel. 71 34 71 312.