Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, na obszarze właściwości Okręgowych Rad Adwokackich we Wrocławiu, Opolu i Wałbrzychu

Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, na obszarze właściwości Okręgowych Rad Adwokackich

we Wrocławiu, Opolu i Wałbrzychu

 

Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 30 września 2023 r. o godz. 1100 we Wrocławiu, w Sali Konferencyjnej Hotelu Terminal we Wrocławiu, ul. Rakietowa 33.

Losowanie miejsc i wchodzenie zdających na salę egzaminacyjną rozpocznie się o godz. 9.00 i o tym czasie należy stawić się na egzamin.

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna (zwana dalej kwalifikacyjną) do spraw aplikacji adwokackiej powołana przez Ministra Sprawiedliwości. Komisja składa się z siedmiu osób. W skład komisji wchodzą trzej przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości, dwaj przedstawiciele delegowani przez Naczelną Radę Adwokacką, jeden pracownik naukowy i jeden prokurator.

Zgodnie z treścią art. 41 § 1 k.p.a. zdający powinien zawiadomić Komisję Egzaminacyjną o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (§ 2).

 

Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu wstępnego

I.

 1. Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się.
 1. Podczas egzaminu nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje rzeczy osobiste (np. odzież wierzchnią, torebki podręczne) w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie przyborów do pisania. Komisja nie zapewnia przyborów do pisania i każdy zdający powinien je sobie zapewnić we własnym zakresie i na własny użytek.
 3. Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.
 4. Zdający nie mogą wnosić na salę urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, w tym telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek rzeczy zbędnych, a Komisja nie zapewnia ich przechowania. Komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. Obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża zdającego, który ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia.
 5. Nieobecność kandydata podczas egzaminu wstępnego oraz stawienie się na egzamin wstępny po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie wstępnym.

II.

 1. Kandydat przed wejściem na salę egzaminacyjną okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość. Sprawdzenia tożsamości kandydata dokonuje członek komisji kwalifikacyjnej. Kandydat, który nie wylegitymuje się ważnym dokumentem pozwalającym na sprawdzenie jego tożsamości nie zostanie wpuszczony na salę, co będzie równoznaczne z niedopuszczeniem do egzaminu
 2. Przed wejściem na salę, po sprawdzeniu tożsamości, kandydat losuje numer stołu, przy którym zajmie miejsce podczas egzaminu (członkowie komisji przed rozpoczęciem egzaminu sprawdzą czy kandydaci zajęli miejsca zgodnie z wylosowanym nr stołu).
 3. Egzamin rozpocznie się o godz. 11.00.
 4. Z chwilą rozpoczęcia egzaminu, w obecności kandydatów, nastąpi ponowne sprawdzenie kopert bezpiecznych zawierających pakiety egzaminacyjne; czy nie zostały one uszkodzone w sposób umożliwiający dostęp do zestawu pytań testowych i wykazu prawidłowych odpowiedzi oraz otwarcie tych kopert.
 5. Po informacji przewodniczącego komisji o sposobie przeprowadzenia egzaminu i przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie egzaminu, członkowie komisji rozdadzą kandydatom koperty zawierające zestaw pytań testowych i kartę odpowiedzi oraz – przy okazji tej czynności – umożliwią kandydatom wylosowanie koperty zawierającej kartkę z numerem kodu.

Na kartce kandydat wpisze swoje imię i nazwisko (wyraźnie !) oraz imiona rodziców, a w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zestawu pytań testowych i na każdej stronie karty odpowiedzi – numer kodu. Wypełnioną kartkę kandydat umieści w kopercie, którą zaklei i odda członkom komisji przed przystąpieniem do rozwiązywania zestawu pytań testowych.

Karta odpowiedzi bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji kwalifikacyjnej.

 1. Zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi zostaną rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich kart odpowiedzi, a następnie dołączone do akt osobowych kandydatów.
 2. W trakcie egzaminu wstępnego kandydat może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy, pod nadzorem członka komisji.

III.

 1. Egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu składającego się z 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tyko jedna jest prawidłowa, oraz z karty odpowiedzi. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi stanowiącej integralną część testu.

Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C). Zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona.

Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.

Wyłączną podstawą ustalenia wyniku kandydata stanowią odpowiedzi zakreślone na karcie odpowiedzi.

 1. Egzamin wstępny trwa 150 minut, liczonych od wskazanego przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej momentu przystąpienia do rozwiązywania zestawu pytań testowych.
 2. W czasie egzaminu kandydat nie może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, podręczników, orzecznictwa oraz innej pomocy, a także nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda i.t.p. Komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. Obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem jego zdawania obciąża zdającego, który ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia.
 3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyklucza z egzaminu wstępnego kandydata, który podczas egzaminu wstępnego korzysta z pomocy innej osoby, posługuje się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, pomaga pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu wstępnego. Wykluczenie następuje w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Postanowienie o wykluczeniu stanowi podstawę do wydania przez komisję kwalifikacyjną uchwały o negatywnym wyniku z egzaminu wstępnego.
 4. Po upływie 150 minut od momentu przystąpienia do rozwiązywania zestawu pytań testowych, członkowie komisji kwalifikacyjnej zbierają zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi. Kandydat powinien zaprzestać rozwiązywania testu i oczekiwać na odbiór pracy przez członka komisji. Po zakończeniu pracy przed czasem, kandydat pozostaje na miejscu i sygnalizuje zakończenie pracy przez podniesienie ręki. Salę opuszcza po odebraniu pracy przez członka komisji. W momencie oddania pracy kandydat otrzymuje pokwitowanie odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi. Zabronione jest wynoszenie przez kandydata testu lub karty odpowiedzi.
 5. Test sprawdza komisja w składzie, który przeprowadza egzamin wstępny. Pozytywny wynik egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów. Komisja ustala wynik kandydata w drodze uchwały, którą (w formie pisemnej) doręcza kandydatowi. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej niezwłocznie ogłasza wynik egzaminu wstępnego.

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

sędzia Ryszard Pęk

 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

 

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zarejestrowanych w związku ze złożeniem zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w okręgach Okręgowych Rad Adwokackich we Wrocławiu, Opolu i Wałbrzychu w roku 2023, jest Komisja egzaminacyjna (kwalifikacyjna) do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości, powołana zarządzeniem z dnia 30 marca 2023 r., Poz. 99 z siedzibą we Wrocławiu, 50-46 Wrocław, ul. Sądowa 4, tel. 71 34 71 312.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO
 3. Administrator powołuje się na obowiązek prawny ciążący na Administratorze z art. 6 ust 1 lit c RODO, w celu realizacji zadań Komisji kwalifikacyjnej, określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268) i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1837 z późn. zm.).
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym zostały zebrane, tj. realizacji procesu naboru na aplikację;
 5. W związku z korzystaniem przez Komisję kwalifikacyjną z sytemu teleinformatycznego przy rejestracji kandydatów, niektóre dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane na podstawie przepisów prawa (Prawo o adwokaturze).
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i w przypadku, gdy przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawo do ich sprostowania, żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

WordPress PopUp Plugin