Opinia w sprawie korzystania przez adwokata z usługi „Google Adwords”

Drogie Koleżanki i Koledzy,

w styczniu br. powołałem Zespół ds. Przeciwdziałania Niedozwolonym Praktykom Świadczenia Usług Prawniczych  –  zwany dalej Zespołem. W wyniku przeprowadzenia działań sprawdzających okazało się, że  kilku adwokatów z naszej izby korzysta z usługi „Google Adwords”. W niektórych izbach już sam fakt korzystania z tego rodzaju usług jest uznawany jako naruszenie § § 23, 23a i 23 b Zbioru Zasad Etyki Adwokackiek i Godności Zawodu. Stanowisko takie znalazło odzwierciedlenie w Komentarzu autorstwa adw. Jerzego Naumanna, teza 30 do § 23,  Wydawnictwo CH Beck, 2.wydanie, cyt.

„Korzystanie z oferowanych usług reklamowych w internecie w rodzaju popularnej, oferowanej przez wiodąca wyszukiwarkę usługi reklamowej Google AdWords lub zbliżonych, które wymagają zainicjowania wdrożenia i wykupienia usługi przez adwokata – stanowi przykład reklamowania się i narusza zakaz określony w § 23 Zbioru Zasad  także wówczas, gdy skorzystanie z usługi odbywa się nieodpłatnie (na przykład na zasadach promocji). Ponadto działanie takie jest czynem nieuczciwej konkurencji”

Odmienny pogląd  został wyrażony w orzeczeniu Wyższego Sądu Dyscyplinarnego nr 120/16 z 22 października 2016 r. Mając uzasadnione wątpliwości, co do stanowiska adw. Jerzego Naumanna, uznałem za stosowne zwrócenie się z prośbą do Przewodniczącego Zespołu adw. Pawła Wójcika, Esq.; LL.M. z prośbą o wydanie opinii prawnej w tym przedmiocie. W dniu 13 marca br. Zespół w składzie Przewodniczący adw. Paweł Wójcik, Esq.; LL.M; adw. Michał Lachowicz i adw. Dominik Szewioła sporządził opracowanie, które zostało przedstawione na posiedzeniu ORA w dniu 16 marca br. W spotkaniu wziął udział nasz izbowy kolega adw. prof. Jacek Giezek, Przewodniczący Komisji Etyki przy NRA. Wywiązała się ożywiona dyskusja, podczas której członkowie ORA, co do zasady i w większości poparli wnioski zawarte w opinii. Pamiętać jednak należy o tym, że informowanie o usługach prawnych przez adwokata nie może zawierać pojęć oceniających, wyróżniających pozytywnie spośród innych podmiotów świadczących podobne usługi, w szczególności przez użycie słów: najlepszy, najważniejszy, specjalista, o czym traktuje nadal aktualne stanowisko Komisji Etyki NRA z dnia 26 marca 2013 r.

W pełni podzielam wnioski opinii, prosząc koleżanki i kolegów o wnikliwą lekturę i  zgłaszanie ewentualnych uwag, a jej Autorom serdecznie dziękuję.

Andrzej Grabiński, adwokat

Dziekan ORA we Wrocławiu

 

Załączniki
OPINIA PRAWNA OPINIA PRAWNA 26.16 Kb 17.03.2017