Relacja z Izbowego Konkursu Krasomówczego – 2024

Relacja z Izbowego Konkursu Krasomówczego – 2024

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
adwokaci i aplikanci adwokaccy
Izby Adwokackiej we Wrocławiu

W dniu 23 marca 2024 r., w sali wykładowej im. adw. Stanisława Afendy odbył coroczny Izbowy Konkurs Krasomówczy dla aplikantów adwokackich naszej Izby.

Wszystkich obecnych przywitał adw. Leszek Rojek – wicedziekan ORA w Wrocławiu oraz przewodniczący Komisji ds. organizacji konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich, który nadto przedstawił skład jury, uczestników konkursu oraz obecnych na sali autorów kazusów. Nadto przywitał publiczność, w tym uczniów XII Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu.

Następnie moc serdeczności oraz życzenia powodzenia wszystkim uczestnikom Konkursu złożył Przewodniczący jury adw. Sławomir Krześ – Dziekan ORA we Wrocławiu, przypominając uczestnikom, że przemówienia konkursowe nie mogą trwać dłużej niż 20 minut oraz że możliwe jest prawo do repliki, która nie może trwać dłużej niż 5 minut.

Eliminacje konkursowe w dniach 22 lutego – 6 marca br. przeprowadziły cztery komisje w następujących składzie: komisja nr 1 – adw. Andrzej Grabiński i adw. Adam Pracławski, komisja nr 2 – adw. Maciej Korta i adw. Barbara Józefowicz Olczyk, komisja nr 3 – adw. dr Kamila Mrozek i adw. Kacper Czerniec i komisja nr 4 – adw. Leszek Rojek i adw. dr Aleksander Sikorski. Autorami kazusu z prawa cywilnego był adw. Paweł Wójcik i z prawa karnego adw. dr Kamila Mrozek.

W Izbowym Konkursie Krasomówczym wzięło udział 12 uczestników, zwycięzców eliminacji konkursowych, a to aplikanci adwokaccy: Patrycja Bińczak, Natalia Bulanda, Adam Domański, Agnieszka Kobierzewska, Justyna Lewandowska, Dominik Lis, Piotr Nawrot, Paulina Pagacz, Monika Przybysz, Jadwiga Ptaszyńska, Paulina Pytel i Maciej Snarski.

Na podstawie § 7 Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich losowanie kazusu i roli procesowej przypadającej każdemu z uczestników przeprowadził w dniu 19 marca br. upoważniony przez przewodniczącego jury – członek jury adw. Jacek Wałęcki – wicedziekan ORA we Wrocławiu, informując obecnych uczestników o wynikach losowania.

Autorami kazusów z prawa cywilnego byli: adw. Jakub Gerus – kazus nr 1 (prawo spadkowe), adw. dr Marcin Zięba – kazus nr 2 (prawo rzeczowe) i adw. Jarosław Franczak – kazus nr 3 (zobowiązania) oraz z prawa karnego: adw. Jacek Wałęcki – kazus nr 1 (czyn zakwalifikowany jako rozbój), adw. dr Tomasz Razowski – kazus nr 2 (narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) i adw. Jacek Szymański – kazus nr 3 (samobójstwo a odpowiedzialność karna lekarza).

Koledzy adw. adw. Jakub Gerus, Marcin Zięba, Jacek Wałęcki i Jacek Szymański odczytali treść swoich kazusów przed wystąpieniami uczestników, co zostało bardzo mile przyjęte przez uczestników i publiczność.

Oceny wystąpień – biorąc pod uwagę między innymi poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia, sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy i wywołane nim wrażenie – dokonało jury, w skład którego – na podstawie § 6 pkt 1) Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich – weszli jako Przewodniczący – adw. Sławomir Krześ – Dziekan ORA we Wrocławiu oraz członkowie Członkowie: adw. Jacek Wałęcki – wicedziekan ORA we Wrocławiu, adw. dr Kamila Mrozek – sekretarz ORA we Wrocławiu, adw. Jakub Gerus – skarbnik ORA we Wrocławiu oraz adw. Jacek Szymański – wieloletni wykładowca prawa karnego oraz patron i wychowawca wielu pokoleń adwokatów.

Uczestnicy tegorocznego Izbowego Konkursu Krasomówczego prezentowali bardzo wysoki i wyrównany poziom. Znakomicie posługując się językiem prawniczym, nie tylko dali dowód znajomości stanu faktycznego i prawnego kazusów oraz orzecznictwa, ale pełne ekspresji ich wystąpienia, styl i język przemówień, ich forma, konstrukcja przemówień, stosowanie metafor oraz paremii zostały dostrzeżone nie tylko przez jury Konkursu. Bardzo umiejętnie, szczególnie w przypadku laureatów, wykorzystali i zastosowali cenną zasadę retoryki, by wywołać u słuchaczy emocje, co jest immanentną cechą krasomówstwa. Uczestnicy występowali parami, zwykle korzystając z przysługującego im prawa do repliki.

Jury Konkursu wyłoniło następujących laureatów:

I. miejsce apl. adw. Dominik Lis (II rok) – wystąpienie w roli obrońcy w kazusie z prawa karnego nr 3,
II. miejsce apl. adw. Paulina Pytel (III rok) – wystąpienie w roli pełnomocnik powódki w kazusie z prawa cywilnego nr 2,
III. miejsce apl. adw. Paulina Pagacz (III rok) – wystąpienie w roli pełnomocnik pozwanej w kazusie z prawa cywilnego nr 2.

Laureaci otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez Organizatora Konkursu.

Zgodnie z art. 3 pkt 3) Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich apl. adw. Dominik Lis i apl. adw. Paulina Pytel, którzy zajęły I i II miejsce wezmą udział w corocznym środowiskowym konkursie krasomówczym reprezentując naszą Izbę.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie uczestników Konkursu w Klubie Adwokata.

W tym miejscu serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy przyczyniły się do przygotowania i przeprowadzenia Izbowego Konkursu Krasomówczego. W szczególności słowa te kieruję do Kolegi Dziekana ORA we Wrocławiu adw. Sławomira Krzesia, członków Jury Konkursu, Autorów kazusów, członków Komisji ds. organizacji konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich, w szczególności do Kolegi adw. dra Aleksandra Sikorskiego, który bardzo aktywnie wspomagał mnie w przygotowaniach i prowadzeniu Konkursu oraz sporządził serwis fotograficzny. Bardzo dziękuję także Pani Adrianie Kanclerskiej i Pani Kamili Kwit z Referatu Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Panu Tomaszowi Okraszewskiemu pracownikowi naszej Izby.

adwokat Leszek Rojek
wicedziekan ORA we Wrocławiu