Sprawozdanie z IV Seminarium Procesowego „Tajemnica zawodowa w postępowaniach sądowych”.

Szanowna Pani Mecenas, 

Szanowny Panie Mecenasie,

w dniu 20 marca 2024 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu odbyło się IV Seminarium Procesowe „Tajemnica zawodowa (radców prawnych, adwokatów i notariuszy) w postępowaniach sądowych”. Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu była jednym ze współorganizatorów Seminarium.

Uroczystego otwarcia Seminarium dokonał w imieniu organizatorów prof. dr hab. Łukasz Błaszczak, podkreślając, iż jest to czwarte z kolei spotkanie, co świadczy o tym, że zagadnienia poruszane przez prelegentów mają doniosłe znaczenie praktyczne, a co za tym idzie wymagają szerszej dyskusji. W ramach Seminarium wygłoszono łącznie 10 referatów podzielonych na trzy panele tematyczne.

Blok pierwszy, moderowany przez r.pr. prof. dr hab. Łukasza Błaszczaka koncentrował się wokół tajemnicy zawodowej w postępowaniu cywilnym. W tej części obrad referaty wygłosili: Dziekan OIRP r.pr. prof. Tomasz Scheffler („Odpowiedzialność sędziego za dopuszczenie dowodu na okoliczność objętą tajemnicą zawodową profesjonalnego pełnomocnika procesowego”), adw. dr Michał Bieniak („Tajemnica adwokacka w postępowaniu cywilnym”), SSO Katarzyna Wręczycka („Tajemnica zawodowa radców prawnych, adwokatów i notariuszy w procesie cywilnym a ograniczenia dowodzenia”), r.pr. prof. Arkadiusz Bereza („Dylematy adwokata/radcy prawnego. Pomiędzy obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, a koniecznością (możliwością) ujawnienia okoliczności nią objętych”).

Kolejny blok, poświęcony problematyce tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym moderował Prezes Sądu Okręgowego SSO Wojciech Łukowski. Część druga obejmowała łącznie trzy referaty, które wygłosili kolejno: SSA Andrzej Kot („Tajemnica zawodowa a zwolnienie z tajemnicy (art. 180 § 2 k.p.k.). Perspektywa sędziego”), adw. dr Kamila Mrozek („Tajemnica zawodowa a dysponowanie informacjami pozyskanymi w związku ze świadczeniem pomocy prawnej”) oraz not. dr Wiktor Trybka („Notariusz jako świadek w postępowaniu karnym”).

Część trzecia, ostatnia obejmowała zagadnienia aksjologiczne tajemnicy zawodowej. Moderowanie tej części przekazano na ręce Wicedziekana OIRP we Wrocławiu, r.pr. Krystiana Mularczyka. Referat pierwszy wygłosiła SSO Dorota Nowińska, która omówiła istotę odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy zawodowej. Następnie głos zabrał SSA dr Zbigniew Woźniak odnosząc się w swoim wystąpieniu do problematyki tajemnicy mediatora i arbitra sądu polubownego. Konferencję zamknął referat not. Pawła Kubala poświęcony tajemnicy zawodowej notariuszy.

Każdą z trzech części wieńczyła ożywiona dyskusja naukowa nad wygłoszonymi referatami

w trakcie której uczestnicy seminarium mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami na temat poruszanej problematyki. Po wygłoszeniu ostatniego wystąpienia r.pr. prof. dr hab. Łukasz Błaszczak dokonał uroczystego zamknięcia obrad, dziękując obecnym za przybycie, wygłoszenie niezwykle ciekawych i wartościowych referatów, zapraszając jednocześnie do wzięcia udziału w kolejnych edycjach tego wydarzenia.

adw. dr Kamila Mrozek