Szkolenie zawodowe online (webinar) 16 lutego 2021 r.

Szkolenie zawodowe online (webinar) 16 lutego 2021 r.

 

Prowadzący:  adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski 

Termin: 16.02.2021 (wtorek) godz. 16.00

Temat: Cywilistyczne sankcje wobec walutowych umów kredytu bankowego:

 1. Sankcje wobec wadliwych umów w prawie cywilnym.
 2. Swoboda umów a ochrona konsumenta.
 3. Umowa kredytu bankowego.
 4. Walutowy charakter zobowiązania kredytobiorcy w umowach kredytów denominowanych i indeksowanych
 5. Charakter zobowiązania i aktualny stan regulacji dotyczących kredytów walutowych sensu largo.
 6. Orzecznictwo TSUE w sprawach kredytów frankowych.
 7. Ustalenie kursu przeliczenia w umowach kredytów denominowanych i indeksowanych.
 8. Abuzywność Postanowień kursowych.
 9. Abuzywność klauzul indeksacyjnych na gruncie art. 3851 KC.
 10. Kontrola postanowień umownych stosowanych przez Banki w umowach kredytowych w odniesieniu do zakresu abuzywności klauzul indeksacyjnych dokonana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz jej skutki.
 11. Ocena prawna klauzul indeksacyjnych stosowanych przez Bank pod kątem kwalifikacji jako postanowień niedozwolonych na gruncie przesłanek abuzywności zawartych w art. 3851§1 KC Zakres klauzuli walutowych stosowanych przez banki objęty ewentualną abuzywnością.
 12. Problematyka najdalej idącego mechanizmu sankcyjnego (bezskuteczności, nieważności, unieważnialności).
 13. Skutki uznania postanowienia za abuzywne w prawie polskim a ewentualna nieważność umowy w całości.
 14. Skutki uznania postanowienia umowy za abuzywne w kontekście wyroku TSUE w sprawie C-260/18 oraz wyroków sądów krajowych.
 15. Nieważność umowy a rozliczenia pomiędzy stronami.
 16. Cel gospodarczy „umów frankowych” a dopuszczalność zastosowania sankcji unieważnienia.

 

 

Szkolenie obejmuje 3 godziny, co odpowiada liczbie 3 punktów szkoleniowych, zgodnie z §17 Uchwały NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 70/2012 NRA z dnia 17 marca 2012 roku w sprawie regulaminu doskonalenia zawodowego adwokatów, którym nałożono na wszystkie Koleżanki i Kolegów Adwokatów obowiązek udziału w doskonaleniach zawodowych.

 

 

                                                                                                                                                                                         adw. dr Olgierd Grodziński

 

                                                                                                                                                                                                       Kierownik

                                                                                                                                                                                        Doskonalenia Zawodowego

                                                                                                                                                                                              ORA we Wrocławiu