Uchwała ORA w sprawie ustalenia terminów kolokwium rocznego

Uchwała nr 1/VII/2023

Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie terminu kolokwium rocznego
dla aplikantów adwokackich

 

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu w składzie:

 

 1. Sławomir Krześ – Dziekan ORA
 2. Leszek Rojek – Wicedziekan ORA
 3. Jacek Wałęcki – Wicedziekan ORA
 4. dr Kamila Mrozek – Sekretarz ORA
 5. Maciej Eisermann – Zastępca Sekretarza ORA
 6. Jakub Gerus – Skarbnik ORA
 7. adw. dr Olgierd Grodziński – Członek ORA
 8. adw.  Barbara Józefowicz-Olczyk – Członek ORA
 9. adw. dr Tomasz Razowski – Członek ORA
 10. Ewa Kubica –Miłek – Członek ORA
 11. Dariusz Wnuk – Członek ORA
 12. Piotr Migaj – Członek ORA
 13. dr Aleksander Sikorski – Członek ORA
 14. dr Marcin Zięba – Członek ORA
 15. Paweł Wójcik – Członek ORA
 16. Piotr Soroka – Członek ORA

po zebraniu głosów w trybie obiegowym w dniu 30 czerwca 2023 r. jednogłośnie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

u c h w a l i ł a

 1. na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz § 20 ust. 1, 2, 3, Regulaminu aplikacji adwokackiej, stanowiącego załącznik do uchwały NRA nr 55/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. z późn. zm. wyznaczyć termin kolokwium i kolokwium poprawkowego dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu I i II roku, w roku szkoleniowym 2023:
  1. dla I roku z prawa karnego w dniach od 25 do 27 października 2023 r.; poprawkowy w dniach od 21 do 22 listopada 2023 r.;
  2. dla II roku z prawa cywilnego w dniach od 30 i 31 października 2023 r., a także 2 i 3 listopada 2023 r.; poprawkowy od 27 do 30 listopada 2023 r.;
 2. terminy kolokwium podać do wiadomości aplikantom adwokackim pierwszego i drugiego roku;
 3. na podstawie art. 13a ustawy z dnia 25 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze odpis uchwały doręczyć Ministrowi Sprawiedliwości.

 

U z a s a d n i e n i e

 

 • 20 Regulaminu aplikacji adwokackiej, stanowiącego załącznik do uchwały NRA nr 55/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. z późn. zm. nakłada na Okręgową Radę Adwokacką obowiązek ustalenia terminu i zasad kolokwium rocznego przed zakończeniem pierwszego i drugiego roku szkoleniowego. Dlatego należało uchwalić jak wyżej.

 

 

             Wicedziekan                                                                                                     Zastępca Sekretarza

Okręgowej Rady Adwokackiej                                                                           Okręgowej Rady Adwokackiej  

        adw. Jacek Wałęcki                                                                                            adw. Maciej Eisermann

 

  

  

 Pouczenie:
 Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu (w 2 egzemplarzach) w terminie czternastu dni od dnia doręczenia uchwały.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Zainteresowany może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec ORA we Wrocławiu, która wydała decyzję. Z dniem doręczenia ORA we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatniego Zainteresowanego, uchwała staje się ostateczna i prawomocna
WordPress PopUp Plugin