Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2022 r.

Egzamin odbędzie się w dniach od 10 do 13 maja 2022r. od godz. 1000 we Wrocławiu przy ul. Irysowej 1-3, w salach konferencyjnych Hotelu Haston.

Losowanie miejsc i wchodzenie zdających na salę egzaminacyjną rozpocznie się o godz. 9.00 i o tej godzinie każdego dnia należy stawić się na egzamin.

W trakcie egzaminu zdający nie może posiadać przy sobie żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, ipada itp. (art. 78d ust. 11 ustawy – Prawo o adwokaturze). W przypadku wniesienia na teren miejsca przeprowadzenia egzaminu adwokackiego tego typu urządzeń, obowiązek zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem zdawania egzaminu obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

W trakcie egzaminu adwokackiego zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa (art. 78d ust. 12 ustawy – Prawo o adwokaturze).

Niedopuszczalne jest natomiast posiadanie własnych materiałów, np.: notatek, opracowań, wzorów pism procesowych, jak też monografii, podręczników czy kserokopii pism procesowych lub innych dokumentów pochodzących z akt konkretnych spraw sądowych.

Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa są materiały przyniesione przez zdających, zaś korzystanie z systemów informacji prawnej stanowi jedynie źródło uzupełniające.

W celu zapewnienia samodzielności pracy egzaminacyjnej nie jest możliwe korzystanie przez dwie lub więcej osób ze wspólnych materiałów.

Na sali egzaminacyjnej zainstalowane będą komputery wraz z drukarkami umożliwiające dostęp do systemów informacji prawnej, na których będziecie Państwo również drukowali prace egzaminacyjne.

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, winni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie. O wymogach technicznych sprzętu komputerowego zostali Państwo poinformowani ogłoszeniem znajdującym się na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu od dnia 11 kwietnia 2022r.

Dodatkowo przypominam aby baterie komputera były w pełni naładowane.

Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu, otrzymają od komisji nośniki pamięci (pendrive), na których będzie nagrana aplikacja komputerowa, która:

– zablokuje zawartość komputerów;

– zawiera edytor tekstu, umożliwiający pisanie zadań.

Na każdy dzień egzaminu nośniki dostarczone będą odrębnie.

Program testowy do zdawania aplikacji prawniczych zamieszczony jest na stronie www.ms.gov.pl.

Organizatorzy zapewniają napoje i drobne przekąski, natomiast zdający mogą wnieść na salę drugie śniadanie.

Jednocześnie informuję, że kandydaci zostaną przydzieleni do poszczególnych Komisji po upływie terminu do składania zgłoszeń.

Zarządzenie o przydziale do poszczególnych komisji zostanie opublikowane na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

 

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnych


 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób składających wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego w 2022r.

 

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zarejestrowanych w związku ze złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego w 2022r., jest Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą we Wrocławiu, 50-46 Wrocław, ul. Sądowa 4, tel. 71 34 71 312.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO.
  3. Administrator powołuje się na obowiązek prawny wynikający z art. 6 ust 1 lit c RODO, w celu realizacji zadań Komisji Egzaminacyjnej, określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. Dz. U. z 2020r., poz. 1651 i poz. 2320 oraz z 2021r., poz. 2052).
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym zostały zebrane, tj. realizacji procesu naboru na aplikację;
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane na podstawie przepisów prawa (Prawo o adwokaturze).
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i w przypadku, gdy przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawo do ich sprostowania, żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9. Przedstawicielem administratora danych osobowych są Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych Sędzia Ryszard Pęk i Sedzia Jacek Saramaga oraz Zastępcy Przewodniczących adw. Sławomir Krześ i adw. dr Tomasz Razowski.

50-46 Wrocław, ul. Sądowa 4, tel. 71 34 71 312.